Routes en hoogteprofielen

Porto – Oliveira
78 km/1113 hm
13 juli
hoogte13juli
Oliveira – Adorigo
83 km/1240 hm14julihoogte 14juli
Adorigo – Viseu
92 km/1652 hm16 julihoogte16juli
Viseu – Manteigas
82 km/1614 hm17julihoogte17juli
Manteigas – Piadao
80 km/1979 hm19julihoogte19juliPiadao – Coimbra
95 km/1691 hm20julihoogte20juli
Coimbra – Fiqueiredo
96 km/1784 hm22julihoogte22juli
Fiqueiredo – Porto
101 km/1782 hm24julihoogte24juli